Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Газета ?Унiверсiтэт?

ГАЗЕТА “УН?ВЕРС?ТЭТ”

БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖА?НАГА УН?ВЕРС?ТЭТА

Г?СТОРЫЯ

Газета БДУ“Ун?верс?тэт”– адно з найстарэйшых перыядычных выдання? Беларус?. Яшчэ ? 1929г.убачы? свет першы нумар агульнаун?верс?тэцкай шматтыражнай газеты “Лен?нск?м шляхам”. Далей яна выходз?ла пад розным? назвам?. З 1955 г. да 2006 г. газета называлася – “Беларуск? ун?верс?тэт”. З верасня 2006 г. ?снуе як “Ун?верс?тэт”.  

На стронках выдання знайшла адлюстраванне ?ся шматгадовая г?сторыя БДУ ? кра?ны ?вогуле. Газета захо?вае ? разв?вае навуковыя, навучальныя ? культурныя традыцы? флагмана айчыннай вышэйшай адукацы? – Беларускага дзяржа?нага ун?верс?тэта.

У розныя гады рэдактарам? ? штатным? супрацо?н?кам? «Ун?верс?тэта» працавал? вядомыя дзеячы ? журнал?сты: М.А?рамчык, Г.Булацк?, А.Во?к, ?.Навуменка, А.Лойка, М.Ц?коцк?, В.С?корск?, Б.Стральцо?, А.Н?каленка, В.Вараб’ё?, М.Загорская, Т.Казак. Шмат пакалення? выдатных “акул пяра” атрымала тут сваё прафес?йнае стана?ленне.

ДАСЯГНЕНН?

У 1982г. газета была ?знагароджана Ганаровай граматай Вярхо?нага Савета БССР, неаднаразова з’я?лялася пераможцай рэспубл?канс?х конкурса? за лепшае асвятленне маладзёжнай тэматык? ? прэсе. Акрамя таго “Ун?верс?тэт” прызнава?ся “Найлепшай студэнцкай газетай” на VI М?жнародным фестывал? маладзёжнай прэсы “Нац?скай на RECord” , як?я прайшо? у верасн? 2007 г. на Укра?не ? атрыма? дыплом за “Найлепшую ?нтэрнет-верс?ю” у конкурсе журнал?стскага майстэрства на III М?жнароднай “З?мовай школе журнал?стык?” у лютым 2008 г. У ма? 2009 г. выданне БДУ “Ун?верс?тэт” стала пераможцам V Нацыянальнага конкурсу друкаваных сродка? масавай ?нфармацы? “Залатая л?тара” ? нам?нацы? “Найлепшая шматтыражная газета”.

ЗМЕСТ

Зараз на старонках “Ун?верс?тэта” можна знайсц? аф?цыйную ?нфармацыю, анал?тычныя матэрыялы, публ?кацы? пра жыццё факультэта? ? дзейнасць астатн?х падраздзялення?, аператы?ныя рэпартажы пра самыя важныя падзе? ? з’явы ? Белдзяржун?верс?тэце, змясто?ныя ?нтэрв’ю з ц?кавым? асобам?, нарысы пра вучобу, грамадскую акты?насць, побыт ? адпачынак навучэнскай моладз?, пра навукова-даследчую работу выкладчыка? ? студэнта? ? шмат чаго ?ншага.  

СТАН

Газета “Ун?верс?тэт” уваходз?ць у структуру Цэнтра карпараты?ных камунiкацый БДУ.

Тыраж 1000 экзэмпляра?. Распа?сюджваецца па тэрыторы? БДУ. Выдаецца 2 разы ? месяц на беларускай мове. Друкуецца ? РУП “Выдавецк? цэнтр БДУ”, тыпаграф?? "Строймедыяпраект".

Штат рэдакцы? — 4 чалавек?. Рэдактар — Сяргей Сяргеев?ч Шафалов?ч.

Газету “Ун?верс?тэт” можна атрымаць у рэдакцы? ? дэканатах, а таксама прачытаць у Фундаментальнай б?бл?ятэцы БДУ, чытальных залах ? на спецыяльных стэндах на факультэтах, акрамя таго, на ?ласным сайце www.gazeta.www.mawav.com  

ПРЫЁМНАЯ РЭДАКЦЫ?:
вул. Кальварыйская, 9, каб. 102,
тэл. 209-53-45; e-mail: gazeta@www.mawav.com

 

 
Редактор
Шафалович Сергей Сергеевич
тел.: 259-70-77
email: 竟博
адрес: ул. Кальварийская, 9, к. 102
? Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: 竟博.