Версия для слабовидящих
Рус Бел Eng De Cn Es
Заочная форма получения высшего образования

Ознакомится с действующей редакцией документа можно в информационно-поисковой системе `КонсультантПлюс` (ссылка работает на компьютерах с установленной программой).

Версия для печати

 

ЗАЦВЕРДЖАНА 
Загад Мiнiстра 
адукацыi i навукi 
Рэспублiкi Беларусь 
04.04.1995 N 114

ПАЛАЖЭННЕ
АБ НАВУЧАННI БЕЗ АДРЫВУ АД ВЫТВОРЧАСЦI ? ВЫШЭЙШЫХ
НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 
 
I. Агульныя палажэннi
 
1. Гало?нымi мэтамi навучання без адрыву ад вытворчасцi ? вышэйшых навучальных установах (ВНУ) як важнай саста?ляючай у сiстэме бесперапыннай адукацыi з'я?ляюцца:
- атрыманне вышэйшай адукацыi i прафесiйнай квалiфiкацыi працуючымi грамадзянамi ? адпаведнасцi з iх прафесiйнымi iнтарэсамi i здольнасцямi;
- стварэнне ?мо? для своечасовага выкарыстання працуючымi грамадзянамi атрымлiваемых веда? i ?мення? у павышэннi эфекты?насцi iх прафесiйнай дзейнасцi i ?себаковым гарманiчным развiццi iх прафесiйных i асобасных якасцей:
- стварэнне ?мо? для ажыцця?лення асно?ных напрамка? па iнтэграцыi адукацыi з навукай i вытворчасцю праз выкарыстанне спрыяючых фактара?, характэрных менавiта навучанню без адрыву ад вытворчасцi;
- забеспячэнне патрэб прамысловых, сельскагаспадарчых i сацыяльна-культурных сфер у спецыялiстах адпаведнага квалiфiкацыйнага ?зро?ню.
2. Формы навучання без адрыву ад вытворчасцi ? ВНУ (завочныя, вячэрнiя) ствараюцца i ажыцця?ляюцца ? адпаведнасцi з асно?нымi прынцыпамi дзеючых заканада?ства? аб адукацыi, Палажэння аб ВНУ ? Рэспублiцы Беларусь i Статутам ВНУ. Апошнi распрацо?ваецца ? самой ВНУ i ?згадняецца з заснавальнiкам данай ВНУ.
3. Узровень падрыхто?кi спецыялiста? вызначаецца патрабаваннямi адпаведных дзяржа?ных адукацыйных стандарта?, адзiных для дзённых форм навучання i навучанню без адрыву ад вытворчасцi.
4. Форма дыплома? аб вышэйшай адукацыi прымаецца адзiнага дзяржа?нага ?зору як для выпускнiко? дзённых, так i завочных (вячэрнiх) факультэта? пры iншых ро?ных умовах, адпавядаючых патрабаванням дзяржа?ных адукацыйных стандарта?.
 
II. Асаблiвасцi вучэбна-метадычнай дзейнасцi пры навучаннi без адрыву ад вытворчасцi ? ВНУ
 
5. Асно?ны змест навучання без адрыву ад вытворчасцi ? ВНУ па адпаведнай спецыяльнасцi вызначаецца вучэбным планам.
6. Вучэбныя планы для навучання без адрыву ад вытворчасцi, як важныя дакументы, рэгламентуючыя нарматы?ныя тэрмiны засваення студэнтамi зместу вучэбных праграм, распрацо?ваюцца непасрэдна ? структурных падраздзяленнях на аснове Тыпавых вучэбных плана? i праграм i зацвярджаюцца ? ВНУ.
7. Пры навучаннi без адрыву ад вытворчасцi асно?ны змест педагагiчнай працы прадста?нiко? прафесарска-выкладчыцкага саставу складае падрыхто?ка вучэбна-метадычных матэрыяла? i праектаванне працэса падрыхто?кi спецыялiста?. Асаблiва значнай з'я?ляецца рэалiзацыя наступных напрамка? гэтай работы:
аналiз вучэбных праграм з выдзяленнем у iх змесце раздзела?, засвойваемых студэнтамi самастойна (дома i ? прафесiйнай дзейнасцi на вытворчасцi) i раздзела? вывучаемых пад непасрэдным кiра?нiцтвам выкладчыка? у перыяды лабараторна-экзаменацыйнай сесii;
распрацо?ка (цi падбор) вучэбна-метадычных рэкамендацый, вучэбных дапаможнiка? - "пуцевадзiцеля?" для самастойнай работы студэнта? па засваенню пэ?ных раздзела? адукацыйных праграм;
распрацо?ка форм i метада? кантролю i кiра?нiцтва вучэбнай працай студэнта?, забяспечваючых эфекты?ную зваротную сувязь i своечасовую мэтанакiраваную дапамогу на працягу ?сяго перыяду iх навучання;
падрыхто?ка цэласных вучэбна-метадычных комплекса? па канкрэтных дысцыплiнах з выкарыстаннем у вучэбным працэсе новых iнфармацыйных тэхналогiй, ТСН, ЭВМ.
8. Для пастаяннай педагагiчнай працы на завочных (вячэрнiх) факультэтах павiнны прыцягвацца высокаквалiфiкаваныя выкладчыкi, зыходзячы са складанасцi дыдактычный мадэлi навучання без адрыву ад вытворчасцi.
 
III. Прыём на навучанне без адрыву ад вытворчасцi, правы i абавязкi студэнта?
 
9. На навучанне без адрыву ад вытворчасцi залiчваюцца ? першую чаргу выпускнiкi сярэднiх спецыяльных i прафесiйна-тэхнiчных навучальных устано?, якiя паступаюць на роднасныя спецыяльнасцi; iнвалiды, якiм не супрацьпаказана навучанне; ваеннаслужачыя, звольненыя ? запас на працягу трох апошнiх гадо?. На астатнiя месцы прымаюцца асобы, якiя працуюць па профiлю абранай спецыяльнасцi, як правiла, не менш за 6 месяца?.
10. Для залiчэння на навучанне без адрыву ад вытворчасцi абавязковай умовай з'я?ляецца праца абiтурыента па профiлю абранай цi роднаснай спецыяльнасцi, як правiла, не менш 6 месяца?, за выключэннем асоб, пералiчаных у артыкуле 9 дадзенага палажэння. Адпаведнасць характару працы паступаючых абранай спецыяльнасцi вызначаецца самой ВНУ.
11. Работнiкам, дапушчаным да ?ступных экзамена? у ВНУ, прадаста?ляецца водпуск без захавання заработнай платы не менш 15 каляндарных дзён, не лiчачы часу на праезд да месца знаходжання навучальнай установы i назад.
Работнiкам, якiя навучаюцца без адрыву ад вытворчасцi на падрыхто?чых аддзяленнях пры ВНУ, у перыяд навучальнага года прадаста?ляецца, па iх жаданню, не менш чым адзiн свабодны ад работы дзень у тыдзень без захавання заработнай платы.
Для здачы выпускных экзамена? iм прадаста?ляецца дадатковы водпуск без захавання заработнай платы працягласцю не менш чым 15 каляндарных дзён, не лiчачы часу на праезд да месца знаходжання навучальнай установы i назад (Арт.198, 198-1 КЗабП Рэспублiкi Беларусь).
12. Работнiкам, якiя паспяхова навучаюцца на вячэрнiх i завочных факультэтах ВНУ па накiраванню (зая?цы) наймальнiка або ? адпаведнасцi з заключанымi з iм дагаворамi (на падрыхто?ку, калекты?ным цi працо?ным), прадаста?ляюцца ? якасцi мiнiмальных iльготы, прадугледжаныя артыкуламi 200-204 КЗабП Рэспублiкi Беларусь i iншым заканада?ствам (Арт.199 КЗабП Рэспублiкi Беларусь).
13. Студэнты вячэрнiх i завочных факультэта? ВНУ на перыяд 10 навучальных месяца? перад пачаткам выканання дыпломнага праекта (работы) або здачы дзяржа?ных экзамена? маюць права пры шасцiдзённым рабочым тыднi на адзiн свабодны ад работы дзень для падрыхто?кi да занятка? з аплатай яго ? размеры пяцiдзесяцi працэнта? сярэдняй заработнай платы па асно?ным месцы работы, але не нiжэй устано?ленай мiнiмальнай велiчынi заработнай платы. Пры пяцiдзённым рабочым тыднi колькасць свабодных ад работы дзён змяняецца ? залежнасцi ад працягласцi рабочай змены пры захаваннi колькасцi свабодных ад работы гадзiн.
Наймальнiк мае права прадаста?ляць на працягу указанных 10 навучальных месяца? дадаткова, па жаданню студэнта?, штотыднёвыя свабодныя ад работы днi без захавання заработнай платы. (Арт.200 КЗабП Рэспублiкi Беларусь).
14. Студэнтам, якiя паспяхова навучаюцца на вячэрнiх факультэтах ВНУ, на перыяд установачных занятка?, выканання лабараторных работ, здачы залiка? i экзамена? штогод прадаста?ляецца водпуск на першым i другiм курсах - 20 каляндарных дзён, на трэцiм i наступных курсах - 30 каляндарных дзён.
Студэнтам, якiя паспяхова навучаюцца на завочных факультэтах ВНУ, на перыяд установачных занятка?, выканання лабараторных работ, здачы залiка? i экзамена? штогод прадаста?ляецца водпуск на першым i другiм курсах - 30 каляндарных дзён, на трэцiм i наступных курсах - 40 каляндарных дзён.
Студэнтам вячэрнiх i завочных факультэта? ВНУ на перыяд здачы дзяржа?ных экзамена? прадаста?ляецца водпуск 30 каляндарных дзён.
Студэнтам вячэрнiх i завочных факультэта? ВНУ на перыяд падрыхто?кi i абароны дыпломнага праекта (работы) прадаста?ляецца водпуск працягласцю 4 месяцы.
За час водпуска?, што прадаста?ляюцца ? сувязi з навучаннем на вячэрнiх i завочных факультэтах ВНУ, за работнiкамi захо?ваецца сярэдняя заработная плата (Арт.201 КЗабП Рэспублiкi Беларусь).
15. Наймальнiк па рэкамендацыi адпаведных навучальных устано? мае права прадаста?ляць тым, хто навучаецца на апошнiх курсах вячэрнiх i завочных факультэта? ВНУ, дадатковы месячны водпуск без захо?вання заработнай платы для азнаямлення непасрэдна на вытворчасцi з работай па выбранай спецыяльнасцi i падрыхто?кi матэрыяла? да дыпломнага праекта. На перыяд водпуску студэнты залiчваюцца на стыпендыю на агульных падставах (Арт.202 КЗабП Рэспублiкi Беларусь).
16. Пры прадаста?леннi работнiкам, якiя навучаюцца без адрыву ад вытворчасцi на вячэрнiх i завочных факультэтах ВНУ, штогадовы водпуск наймальнiк абавязаны адносiць, па iх жаданню, да часу правядзення ?становачных занятка?, выканання лабараторных работ, здачы залiка? i экзамена? у навучальнай установе.
Прадаста?ляемыя ?казаным работнiкам штогадовыя водпускi могуць адносiцца, па iх жаданню, таксама да часу канiкула? у навучальнай установе.
Работнiкам, якiя навучаюцца ? ВНУ па вячэрняй i завочнай формах навучання, штогадовыя водпускi ? першы год работы могуць прадста?ляцца, па iх жаданню, да сканчэння 11 месяца? (Арт.203 КЗабП Рэспублiкi Беларусь).
17. Наймальнiк аплачвае студэнтам ВНУ па завочнай форме навучання праезд да месца знаходжання навучальнай установы i назад на ?становачныя заняткi, для выканання лабараторных работ, здачы залiка? i экзамена? адзiн раз у год у размеры пяцiдзесяцi працэнта? кошту праезду адпаведным вiдам транспарту прымяняльна да парадку, устано?ленага заканада?ствам аб службовых камандзiро?ках.
Акрамя таго, у такiм жа размеры праводзiцца аплата праезду для падрыхто?кi i абароны дыпломнага праекта (работы) або здачы дзяржа?ных экзамена? (Арт.204 КЗабП Рэспублiкi Беларусь).
18. Для студэнта? завочных (вячэрнiх) форм навучання ? ВНУ, побач з вышэйазначанымi, захо?ваецца сапра?днымi правы i абавязкi студэнта?, устано?леныя Палажэннем аб ВНУ Рэспублiкi Беларусь.
 
IV. Кiраванне структурнымi падраздзяленнямi (адзiнкамi) навучання без адрыву ад вытворчасцi i межы iх а?таномii
 
19. Асно?най структурнай адзiнкай навучання без адрыву ад вытворчасцi ? ВНУ з'я?ляецца факультэт, якi ствараецца ? адпаведнасцi з Палажэннем аб факультэце ВНУ.
20. Стварэнне структурных падраздзялення? навучання без адрыву ад вытворчасцi ? ВНУ (апроч фiлiяла?) ажыцця?ляецца самой вучэбнай установай з вынясеннем ва ?стано?леным парадку змен у Статут ВНУ.
 

 

Статьи Трудового кодекса Республики Беларусь

Статья 183. Социальные отпуска
Социальные отпуска работникам предоставляются в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, образования, удовлетворения семейно-бытовых потребностей и для других социальных целей в соответствии с настоящим Кодексом.
Право на социальные отпуска работников не зависит от продолжительности, места и вида работы, наименования и организационно-правовой формы организации.
На время социальных отпусков сохраняется прежняя работа и в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или коллективным договором, соглашением, —  заработная плата.
Социальные отпуска предоставляются сверх трудового отпуска.
Социальные отпуска предоставляются за тот календарный год, в котором работник имеет на них право.
В случае неиспользования социального отпуска в текущем календарном году он не переносится на следующий рабочий год и не заменяется денежной компенсацией, в том числе и при увольнении.

Статья 214. Гарантии для работников, обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального, высшего и послевузовского образования, в вечерней или заочной форме получения образования
Работникам, успешно обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение:

  • среднего специального и высшего образования, в вечерней или заочной форме получения образования по направлению (заявке) нанимателя либо в соответствии с заключенными с ними договорами (на подготовку специалистов, коллективным или трудовым), при получении первого высшего образования предоставляются в качестве минимальных гарантии, предусмотренные статьями 215–216 настоящего Кодекса и иными актами законодательства;
  • среднего специального, высшего и послевузовского образования, в вечерней или заочной форме получения образования, при отсутствии направления (заявки) нанимателя, договора на подготовку специалистов либо иных оснований, предусмотренных в коллективном или трудовом договоре, а также при получении второго и последующего среднего специального, высшего образования могут предоставляться отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью, предусмотренной статьей 216 настоящего Кодекса.

Статья 215. Сокращение рабочего времени для обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, в вечерней или заочной форме получения образования
Работники, обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, в вечерней или заочной форме получения образования, на период четырех учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) и (или) сдачи государственных экзаменов имеют право на сокращенную рабочую неделю на один рабочий день или соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня в течение недели) для подготовки к занятиям с оплатой не менее 50 процентов средней заработной платы по основному месту работы.
Наниматель вправе предоставлять в течение указанных четырех месяцев дополнительно по желанию работника еженедельные свободные от работы дни без сохранения заработной платы, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, трудовым договором.

Статья 216. Отпуска в связи с обучением в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального, высшего и послевузовского образования, в вечерней или заочной форме получения образования
Работникам, успешно обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального образования, в вечерней форме получения образования, на период экзаменационной сессии в учебном году предоставляется отпуск:

  1. на втором курсе — до 10 календарных дней;
  2. на третьем и последующих курсах — до 20 календарных дней.
Работникам, успешно обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования, в вечерней форме получения образования, на период установочной или лабораторно-экзаменационной сессии в учебном году предоставляется отпуск:
  1. на первом и втором курсах — до 20 календарных дней;
  2. на третьем и последующих курсах — до 30 календарных дней.
Работникам, успешно обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, в заочной форме получения образования, на период установочной или лабораторно-экзаменационной сессии в учебном году предоставляется отпуск:
  1. на первом и втором курсах — до 20 календарных дней;
  2. на третьем и последующих курсах — до 30 календарных дней.
Работникам, обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, в вечерней или заочной форме получения образования, предоставляется отпуск:
  1. на период сдачи государственных экзаменов — 20 календарных дней;
  2. на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы) — 90 календарных дней.

Работникам, обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение послевузовского образования, в заочной форме получения образования и успешно выполняющим индивидуальные планы, ежегодно предоставляется отпуск для сдачи кандидатских экзаменов продолжительностью 15 календарных дней.
За время отпусков, предоставляемых в связи с обучением в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, в вечерней или заочной форме получения образования, за работником сохраняется средняя заработная плата.

Статья 220. Оплата проезда к месту нахождения учреждений, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, работникам, обучающимся в заочной форме получения образования
Наниматель может оплачивать работникам, обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального и высшего образования, в заочной форме получения образования, проезд к месту нахождения указанных учреждений образования и обратно на установочные или лабораторно-экзаменационные сессии один раз в течение учебного года в размере 50 процентов стоимости проезда соответствующим видом транспорта применительно к порядку, установленному законодательством о служебных командировках.
В порядке и размере, предусмотренных частью первой настоящей статьи, может производиться оплата проезда для сдачи государственных экзаменов или подготовки и защиты дипломного проекта (работы).

? Белорусский государственный университет
Адрес: пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь.
Тел. + 375 17 209 50 44. Факс. + 375 17 226 59 40. Url: 竟博.